Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

REGULAMIN

REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

W ŚWIDNICY
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

I. Podstawa prawna

1. Art.9 ust.2 oraz art.10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 
2.  Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r. nr 26, poz. 232).

3. Zarządzenie Nr 5/2014  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2014 roku

w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów  do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

II. Warunki przyjęcia kandydatów:

 1. Kandydat do Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Mistrzostwa Sportowego powinien posiadać:
 2. bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza

specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami

 1. zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną*
 2. pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów)
 3. minimum drugą klasę sportową (zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kolarskiego)

 

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej  LO SMS w Świdnicy decyduje suma punktów zawartych w zarządzeniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów  do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015,  której składnikami są:

 1. liczba punktów uzyskanych za wyniki części humanistycznej oraz części matematyczno-przyrodniczej egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

b) liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte na świadectwie ukończenia gimnazjum, z języka polskiego, biologii i wychowania fizycznego

 1. liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia (w szczególności sportowe) ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

3.Kandydat składa podanie o przyjęcie do szkoły zawierające dane osobowe oraz informacje o swoich osiągnięciach sportowych i o okresie uprawiania sportu.
Załącznikami do podania są:

 1. 2 zdjęcia legitymacyjne,
 2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 3. oryginał zaświadczenia wydanego przez OKE
 4. kserokopia aktualnej książeczki zdrowia sportowca,
 5. karta zdrowia ucznia z gimnazjum
 6. potwierdzenie z Polskiego lub Okręgowego Związku Sportowego o posiadanej klasie sportowej (dyscypliny indywidualne),
 7. wyniki kandydata z próby sprawności fizycznej *
 8. wypełniona ankieta zamieszczona na stronie internetowej LO SMS Świdnica
 9.  podanie o zakwaterowanie w internacie szkolnym,
 10. posiadana  opinia  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 11. pisemne zgody rodziców i oświadczenie ucznia potwierdzające wolę podęcia nauki w szkole
 12. oryginał lub kopia odpisu aktu urodzenia potwierdzona za zgodność                         z oryginałem

4. Całą dokumentację kandydat składa w białej, tekturowej opisanej teczce.

Nie będą przyjmowane dokumenty niekompletne!.

III. Terminy rekrutacji i ogłaszania wyników.

 1. Każdy z kandydatów składa w sekretariacie szkoły teczkę z w/w dokumentami. 
  Termin przyjmowania dokumentów: od poniedziałku do piątku w dniach 30.05 – 26.06. 2014r.
 2. Termin dostarczenia potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (lub oryginałów tych dokumentów) - od 27 do 30 czerwca  2014 r. do godz. 15.00. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej liceum  nie później niż 03 lipca 2014 do godz. 12.00.
 3. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej z gimnazjum oraz kopii odpisu aktu urodzenia – najpóźniej do 07  lipca 2014 r. do godz. 14.00.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Mistrzostwa Sportowego:

8 lipca 2014 r. do godz. 12.00

 1. W przypadku wolnych miejsc możliwe składanie dokumentów (oryginały) do 10 lipca 2014 r. do godz. 10.00
  Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej: 11 lipca 2014 r. do godz. 13.00.
 2. W przypadkach szczególnych, kiedy uczeń jest w trakcie ubiegania się o uzyskanie odpowiedniej klasy sportowej, dopuszcza się indywidualnie wydłużenie rekrutacji do końca sierpnia 2014.

*Próba sprawności fizycznej składa się z dwóch części:

 1. Jazdy indywidualnej na czas na dystansie 10 km. w terenie płaskim, przy w miarę neutralnych warunkach pogodowych.
 2. 200 m. ze startu lotnego, w terenie płaskim, przy w miarę neutralnych warunkach pogodowych.

 

Powyższe próby przeprowadzają trenerzy klubowi, którzy autoryzują uzyskane wyniki.

REKRUTACJA W ZSP 2014/2015

Do klasy pierwszej Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych  w Świdnicy oraz Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Młodzieży przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
1) wykształcenie średnie;
2) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.