Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

KOMUNIKAT DYREKTORA

 

Dyrektor  szkoły zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) Art. 154  w związku z rekrutacją na rok szkolny 2020/21podaje do publicznej wiadomości  informację o:

1)

języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim językiem nauczania w danej szkole, oddziale lub klasie, o których mowa w art. 138 ust. 1 i 4, art. 139 ust. 1 i art. 140 ust. 1 i 2;

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – drugi język to język włoski, pierwszy język angielski

2)

sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale, o których mowa w art. 137 ust. 1 i 4;

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO – kolarstwo

ODZIAŁY SPORTOWE - triathlon

3)

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 137 ust. 4, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 1, art. 140 ust. 1 i 2 oraz art. 143 ust. 1.

 

·       j. polski

·       matematyka

·       biologia

·       wychowanie fizyczne

 

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KOLARSTWIE W ŚWIDNICY

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  

1.Oddział SMS specjalistyczny

2. Oddział Triathlon ukierunkowany

§ 1

PODSTAWA PRAWNA

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w kolarstwie z oddziałami sportowymi w Świdnicy na  rok szkolny 2020/21 przeprowadzana jest na podstawie:

1) Art. 137 i 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 poz.1148 z późn. Zm.). Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ( Dz. U. z  2017 r. poz.60)

2)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,                                                                                                                                            3) Zarządzania  Nr4/2020  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2020 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny    2020/2021 dla kandydatów:

- do klasy pierwszej publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

- do klasy wstępnej w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych, pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi ,

-na semestr I klasy pierwszej publicznych: dwuletnich branżowych szkół drugiego stopnia, szkół policealnych, czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych

- do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych

4) Zarządzenia Nr5/2020  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2020 w sprawie  zmiany zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 4/2020 z dnia 28.01.2020 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny    2020/2021 dla kandydatów(…)

4)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 w sprawie oddziałów i szkół  sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

5) Wieloletni Program Szkolenia Sportowego w Kolarstwie opracowany przez PZKOL

6) Statutu Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie

 

§ 2

ZASADY REKRUTACJI

1.     Kandydat do Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w kolarstwie z oddziałami sportowymi :

a)     powinien posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,                                                    *zgodnie z zaleceniami PZKOL - stan zdrowia potwierdzony przez specjalistów medycyny sportowej

b)     powinien uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, ustalonych przez Polski Związek Kolarski; dla triathlonu – przez zespół trenerski,

c)     powinien posiadać pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do szkoły,

*preferowana dla oddziału SMS minimum druga klasa sportowa (zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kolarskiego) , dla oddziału sportowego w triathlonie ponadprzeciętna sprawność ruchowa – pływanie, bieganie , jazda na rowerze

2.     O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej LO SMS z oddziałami sportowymi w Świdnicy decyduje suma punktów, której składnikami są:

a)    liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego,

b)    liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte na świadectwie  z języka polskiego, matematyki, biologii i wychowania fizycznego,

c)     liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia (w szczególności sportowe) ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

d)    szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

-   uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem

     w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty               

     albo  organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające                   

     na terenie szkoły  - 18 pkt

 - osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
     w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt

- świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt

3.    Kandydaci będą przyjmowani do Liceum w kolejności, jaką wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o których mowa w § 5 do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje Liceum.

§ 3

TERMINY NABORU

 

1.     Rekrutacja trwa od 11 maja – 23 czerwca 2020.

2.     Dokumenty można składać:

- osobiście w sekretariacie Szkoły (pon- pt 8:00-16:00), - mail sekretariat@dzsms.swidnica.pl

- pocztą – na adres szkoły – ul. Traugutta 5; 58-100 Świdnica

3.     Terminy testów sprawnościowych: 25 i 26 maj 2020 r dla LO SMS

4.     10 czerwca 2020 roku – ogłoszenie listy przyjętych w pierwszym terminie rekrutacji na podstawie testów sprawnościowych.

5.     Do dnia 30 czerwca 2020 roku do godziny 16.00 – składanie w sekretariacie Szkoły : kwestionariusza danych osobowych ,świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu.

6.     Dnia 13 lipca 2020 roku -  lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej a 21 lipca lista przyjętych do klasy pierwszej LO SMS

 

Po 22 lipca 2020 roku – nabór dodatkowy.

 

§ 4

ZASADY PUNKTACJI

 

1.   Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty przyjmując następującą wartość punktową ocen:

1) celujący – 18 pkt.

2) bardzo dobry – 17 pkt.

3) dobry – 14 pkt.       

4) dostateczny – 8 pkt.

5) dopuszczający – 2 pkt.

 

2.  Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

1) język polski,          

2) matematyka,        mnoży się  przez 0,35.

3) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym mnoży się  przez 0,3.

 

 

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPECJALNEJ DLA SMS W KOLARSTWIE

L.p

Rodzaj testu

Zakresy wynikowe

Punkty

1.

Test szybkości- 200m ze startu lotnego (przełożenie 47x14)

< 12,50

5

12,50 - 13,20

4

13,21 – 13,80

3

13,81 – 14,50

2

powyżej 14,50

1

2.

Test siły-100m ze startu zatrzymanego (przełożenie 47x14)

 

< 10,80

5

10,80 – 11,30

4

11,31 – 11,60

3

11,61-12,20

2

powyżej 12, 20

1

3.

Test wytrzymałości – 2000 m ze startu zatrzymanego (przełożenie 47x14)

 

< 2,34

5

2,34 - 2,40

4

2,41 - 2,45

3

2,46 – 2,55

2

powyżej 2,55

1

*Limity czasowe dla kobiet-dziewcząt zwiększone od 15-20%

KLASA SPORTOWA

1.

Pierwsza klasa sportowa

9

2.

Druga klasa sportowa

6

WYNIK SPORTOWY NA OOM, MP

1.

Miejsce 1 - 8

12

2.

Miejsce 9 - 20

9

3.

Miejsce 21- 35

6

4.

Ukończenie

3

 

REKRUTACJA W SZKOLE POLICEALNEJ 2020/2021

 

1) Art. 136 i 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 poz.1148 z późn. Zm.). Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ( Dz. U. z  2017 r. poz.60)

2)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,                                                                                                                                            3) Zarządzanie  Nr4/2020  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2020 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny    2020/2021 dla kandydatów:

- do klasy pierwszej publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

- do klasy wstępnej w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych, pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi ,

-na semestr I klasy pierwszej publicznych: dwuletnich branżowych szkół drugiego stopnia, szkół policealnych, czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych

- do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych

4) Zarządzenie Nr5/2020  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2020 w sprawie  zmiany zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 4/2020 z dnia 28.01.2020 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny    2020/2021 dla kandydatów(…)

5) Statut Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych

                                                                                                                                                                       

1.Na semestr pierwszy Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych w Świdnicy przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

a) wykształcenie średnie;

b) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 a) wielodzietność rodziny kandydata, b) niepełnosprawność kandydata, c) niepełnosprawność dziecka kandydata, d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

3.Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

kierunki stacjonarne:

- technik masażysta

- terapeuta zajęciowy

 

kierunki zaoczne:

-  opiekun medyczny

-  technik usług kosmetycznych 

-  opiekunka dziecięca

 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- podanie o przyjęcie do szkoły  i kwestionariusz

- świadectwo ukończenia szkoły średniej

- trzy zdjęcia formatu legitymacyjnego

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na określonym kierunku  

SKŁADANIE PODAŃ OD 11 MAJA DO 23 CZERWCA 2020;postępowanie uzupełn. OD 22 LIPCA 2020 DO 27 LIPCA 2020 

OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH – 21 LIPCA 2020;  w postepowaniu uzupełn. 24 SIERPNIA2020