Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

REGULAMIN

REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

W ŚWIDNICY
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

§ 1 PODSTAWA PRAWNA

 

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy na  rok szkolny 2018/19 przeprowadzana jest na podstawie

1)  Art. 137 i 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 poz.59 z późn. Zm.). Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ( Dz. U. z  2017r. poz.60)

2)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,                                                                                                                                            3)    Zarządzania  Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9.01.2018 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny    2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych,   klasy i publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2lit.c ustawy- Prawo oświatowe, na semestr pierwszy klasy I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

4) Statut Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie

                                                                                                                                                                        

 

§ 2 ZASADY REKRUTACJI

 

1. Kandydat do Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Mistrzostwa Sportowego powinien posiadać:

 a) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania kolarstwa wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 b) uzyskanie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej, ustalonych przez Polski Związek Kolarski,

 c) pisemna zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do szkoły,

d) preferowana minimum druga klasa sportowa (zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kolarskiego) 

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej LO SMS w Świdnicy decyduje suma punktów, której składnikami są:

 a) liczba punktów uzyskanych za wyniki  egzaminu  gimnazjalnego, przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

 b) liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, biologii i wychowania fizycznego,

c) liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia (w szczególności sportowe) ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 -   uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty   albo  organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające  na terenie szkoły

 - osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  w szczególności w formie wolontariatu.

 

3. Kandydaci będą przyjmowani do Liceum w kolejności, jaką wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o których mowa w § 5 do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje Liceum. 

 

§ 3 TERMINY NABORU

 

  1. Rekrutacja trwa od 2 maja 2018. Dokumenty można składać: - osobiście w sekretariacie Szkoły (pon-pt 8:00-16:00), - mailowo sekretariat@zsp.swidnica.pl - pocztą – na adres szkoły – ul. Traugutta 5 58-100 Świdnica                                                                                                                                                               2. Terminy testów sprawnościowych: 23 i 24 maj 2018 r.                                                                                           3. Dnia 4 czerwca 2018 roku – ogłoszenie listy przyjętych w pierwszym terminie rekrutacji na podstawie testów sprawnościowych.                                                                                                                                                   4. Do dnia 26 czerwca 2018 roku do godziny 16.00 – składanie w sekretariacie Szkoły oryginałów  świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 5. Dnia 13 lipca 2018 roku zostanie przedstawiona lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej. 

Po 1 lipca 2018 roku – nabór dodatkowy.

 

§ 4 ZASADY PUNKTACJI

 

1. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty przyjmując następującą wartość punktową ocen: 1) celujący – 18 pkt. 2) bardzo dobry – 17 pkt. 3) dobry – 14 pkt.  4) dostateczny – 8 pkt. 5) dopuszczający – 2 pkt.

 

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1) język polski, 2) historia i wiedza o społeczeństwie, 3) matematyka, 4) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia) 5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym   - mnoży się  przez 0,2.

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPECJALNEJ L.p Rodzaj testu Zakresy wynikowe Punkty 1. Test szybkości- 200m ze startu lotnego (przełożenie 47/14) < 12,30  6 12,31-12,50  4 12,51-12,99  2 >13,00  0 2. Test siły-500m ze startu zatrzymanego (przełożenie 47x14) 

 < 36,50  6 36,51-37,50  4 37,51-38,50  2 >38,51  0 3. Test wytrzymałości - 2000m ze startu zatrzymanego (przełożenie 47x14-wynik < 2,30  6 2,31 - 2,33  4

w minutach) 

 

2,34 - 2,36  2 >2,37  0 *Limity czasowe dla kobiet-dziewcząt zwiększone od 15-20%  KLASA SPORTOWA 1. Pierwsza klasa sportowa  9 2. Druga klasa sportowa  6 WYNIK SPORTOWY NA OOM, MP 1. Miejsce 1 - 8  12 2. Miejsce 9 - 20  9 3. Miejsce 21- 35  6 4. Ukończenie

REKRUTACJA W ZSP 2018/2019

1)  Art. 136 i 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 poz.59 z późn. Zm.). Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ( Dz. U. z  2017r. poz.60)

2)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,                                                                                                                                            3)    Zarządzania  Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9.01.2018 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny    2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych,   klasy i publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2lit.c ustawy- Prawo oświatowe, na semestr pierwszy klasy I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

4) Statut Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych

                                                                                                                                                                       

 

1.Na semestr pierwszy Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Świdnicy przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

a) wykształcenie średnie; ( nie dotyczy kursu)

b) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 a) wielodzietność rodziny kandydata, b) niepełnosprawność kandydata, c) niepełnosprawność dziecka kandydata, d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

kierunki stacjonarne dla Dorosłych:

 

technik masażysta

terapeuta zajęciowy

opiekunka dziecięca

 

kierunki zaoczne dla Dorosłych:

 

- opiekun medyczny

- technik usług kosmetycznych 

- opiekun w domu pomocy społecznej

- opiekunka dziecięca

 

 

DLA OSÓB BEZ WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO PROPONUJEMY KSZTAŁCENIE NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH –

 

OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 

Dokumenty wymagane przy zapisie: - podanie o przyjęcie do szkoły- do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie

- świadectwo ukończenia szkoły średniej - trzy zdjęcia formatu legitymacyjnego - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na określonym kierunku - kserokopia dowodu osobistego

SKŁADANIE PODAŃ OD 1 - 26.CZERWCA 2018;

Postępowanie uzupełniające do 24.LIPCA 2018

OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH – 20 lipca 2018, w postepowaniu uzupełniającym 21.08.2018